Last image

Marek Janiak, Adam Rzepecki,
Andrzej Makary Wielogórski, Andrzej Świetlik

MAY MEN ROT
300th Anniversary of Łódź Kaliska


Wystawa w CSW - Galeria 1
Otwarcie: 19 stycznia 2009.
Kurator: Marek Grygiel


Nowy projekt artystyczny Łodzi Kaliskiej pt. "Niech sczezną mężczyźni" inspirowany jest współczesną kulturą, a szczególnie tym jej aspektem, który opatrzony jest hasłem GENDER czy szerzej FEMINIZM.

Wystawa składa się z wielkoformatowych fotografii ukazujących kobiety pracujące w zawodach, w których kobiety w Polsce jeszcze nie pracują, np. przy układaniu nawierzchni bitumicznej budowanej drogi, czy przy pozyskiwaniu bloków skalnych w kamieniołomach...

Takich tematów jest 14 i łącznie tworzą niezwykły obraz absurdalnego futuryzmu, z wszechogarniającym feminizmem.

Kobiety na fotografiach są nagie, jak na obrazach klasycznego malarstwa symboliczno-romantycznego (nimfy, boginie, rusałki), malarstwa, które do dzisiaj jest archetypem najlepiej, najłatwiej i najszybciej rozumianym przez społeczeństwo. Publiczna, premierowa prezentacja tego projektu w CSW może doprowadzić do burzliwych dyskusji toczących się na łamach wszystkich mediów na tematy inspirowane przez środowiska feministyczne.

Społeczna i kulturowa pozycja kobiety w Polsce od wielu już lat ulega ciągłym przewartościowaniom, nabiera nowych znaczeń, kontekstów. Dlatego nowy projekt Łodzi Kaliskiej dobrze wpisuje się w to zagadnienie, tym bardziej że już we wcześniejszych pracach tego ugrupowania kobiety odgrywały znaczącą role, stając się nie tylko natchnieniem, inspiracją i wizualizacją wielu zagadnień i problemów poruszanych w ich pracach.

Łódź Kaliska powstała w 1979 roku i wystawa pt. "Niech sczezną mężczyźni" zapoczątkuje obchody trzydziestolecia istnienia tego artystycznego ugrupowania, które na trwale wpisało swoją obecność na mapie polskiej sztuki współczesnej.

Ich wieloletnia twórczość, która znacznie wcześniej wyprzedziła, to co nazywamy nurtem sztuki krytycznej w Polsce, miała licznych zagorzałych krytyków i przeciwników, ponieważ nigdy nie ulegała obowiązującym modom i tendencjom. Niekonwencjonalne działania, na granicy performance, teatru absurdu, zjednywały im jednak sporą grupę entuzjastów.

Liczne filmy krótkometrażowe i realizacje video jakie wyprodukowali nawiązywały do poetyki kina niemego i do międzynarodowej awangardy surrealistycznej dwudziestolecia międzywojennego. W sposób bardzo oryginalny traktowali fotografię, będąc jedyną grupą konsekwentnie realizującą program fotografii inscenizowanej.

Pozyskując do realizacji poszczególnych parafraz historycznych licznych woluntariuszy, stworzyli pewien typ luźnego, pozbawionego zadęcia uczestnictwa w działaniach artystycznych wielu osób.

Ich wieloletnia działalność często bazowała na zaskoczeniu, nawet na skandalu - by tym dobitniej wykazać drętwotę i zafałszowania oraz mimikrę ludzkich zachowań, głupotę pseudo działalności niektórych instytucji, Wszystko to było oczywiście uwarunkowane czasem w którym już zaistniało.

Inne działania były w końcu lat 70, w epoce późnego Gierka, inne były realizowane w sztuce czasów stanu wojennego ( wydawanie podziemnego pisma TANGO, uczestnictwo w nieformalnym pozainstytucjonalnym życiu artystycznym), a jeszcze inaczej działali w czasie przełomu lat 90 i potem w czasach narastającej konsumpcji oraz swoistego wyścigu szczurów lat ostatnich.

Wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej zawierać będzie oprócz wspomnianego premierowego cyklu "Niech sczezną mężczyźni" również przypomnienie wybranych elementów ich twórczości z poprzednich 30 lat.

Być może uda się również do wystawy, lub na jej otwarcie zaprosić grupę artystów węgierskich ze środowiska Galerii Liget w Budapeszcie z którymi to artystami Łódź Kaliska utrzymywała przez ostatnie dwadzieścia kilka lat regularną współpracę i przyjaźń owocującą wieloma wspólnymi działaniami artystycznymi.

Marek Janiak, Adam Rzepecki,
Andrzej Makary Wielogórski, Andrzej Świetlik

MAY MEN ROT
300th Anniversary of Łódź Kaliska


Exhibition in CCA - Gallery 1
Opening: January 19th, 2009.
Curator: Marek Grygiel


A new artistic project of the Łódź Kaliska called "May Men Rot" is a result of inspiration by contemporary culture and in particular by this acpect of culture that is associated with such notions as GENDER or FEMINISM.

The exhibition consists of big size photographs presenting women working in professions still not available for women in Poland, including asphalting highways or working in quarry.

There are14 such themes which together make an unusual futuristic image of all-encompassing feminism.

The women in these piscures are naked, as in classic paintings of romantic symbolism (nymphs, goddesses and naiads), the kind of paintings that still is an archetype that is best, instantly and most easily understood within our society. The first public presentation that will take place in the CCA may lead to stormy discussions in all media interested in topics inspired by feministic communities.

Since many years social and cultural position of women in Poland has been undergoing constant revaluation, it has been picking new meanings and contexts. Because of that this new project of Łódź Kaliska fits well into this question, the more so that already in previous works of this group women used to play important role being not only inspiration and visualisation of many questions and problems.

Łódź Kaliska was founded in 1979 and the exhibition "May Men Rot" inaugurates celebrations of 30th anniversary of this art group, which has already found its permanent place in contemporary Polish art scene.

Their years long activity which significantly predecessed what is now in Poland called the critical art had always strong opponents and critics, since it never yielded to prevailing styles and tendencies.

Their unconventional activities resembling performance art or theatre of absurdity also won them many followers. Many short movies and video realisations they produced referred to silent movies poetics and international surrealist avant-garde of pre-war period.

They treated photography in a very peculiar way being the only group that consequently realised programme of staged photography volunteers.

For realisations of their historical paraphrases they used to invite volunteers what resulted in creation of a kind of casual and pomposity-free participation in artistic activities for many people.

Elements of surprise and even scandal were quite often present in their activities - they helped to emphasise numbness, duplicity and mimicry in human behaviour and stupidity of operation of some institutions.

All this was of course related to the period in which these activities were being carried out - realisations of late 70's, during final years of Gierek era were different from these from the martial law time (publication of underground magazine TANGO, participation in informal, non-institutional art life) and still different were their realisations at the turn of the 90's and during later years of increasing consummerism and of a kind of rat race of today.

The exhibition "May Men Rot" in the Centre for Contemporary Art besides aforementioned "May Men Rot" series will include also selected elements of the group's works from the previous 30 years.

There is also a plan to invite to this exhibition or for its opening the group of Hungarian artists from the Budapest's Liget Gallery circle who since more than 20 years cooperated and were on friendly terms with Łódź Kaliska and who together carried out many artistic enterprises.